Zasady etyki publikacyjnej

 

Wydawnictwo „Kto jest Kim” perfekcyjnie przestrzega zasad etyki publikacyjnej według standardów ustalonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej / Committee on Publication Ethics (COPE) - https://publicationethics.org

Szczególna dyscyplina obowiązuje przy przygotowywaniu do druku publikacji naukowych.

Przestrzeganie norm etycznych jest obowiązkiem wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawcy.

Wszystkie teksty naukowe zgłoszone do publikacji w ramach Wydawnictwa „Kto jest Kim” są recenzowane pod kątem autentyczności, zachowania zasad etycznych i użyteczności.

 

Procedura recenzji

 

W przypadku przygotowywania monografii i innych tekstów naukowych Wydawnictwo „Kto jest Kim” w celu zapewnienia najwyższej jakości przyjęła zasadę obowiązkowej, zewnętrznej recenzji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo może przesłać pracę naukową do powtórnej recenzji naukowej. Obowiązuje zasada, że zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają swoich personaliów.

Wyboru recenzentów naukowych dokonuje Redakcja spośród pracowników naukowych danej dyscypliny. Obowiązuje zasada, że autor recenzji nie może być w żaden sposób związany z pracą naukową autora publikacji.

Recenzent naukowy ocenia pracę proponowaną do publikacji w ustalonym terminie na podstawie umowy z Wydawnictwem. Procedura recenzji otwartej oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy znają swoje dane personalne.

Ocena recenzenta obejmuje następujące zagadnienia:

- wybór tematu,

- poprawność merytoryczna tematu,

- nowatorskość i wnoszenie istotnego wkładu do obecnego stanu wiedzy,

- warsztat utworu,

- przydatność merytoryczna dla dalszego rozwoju nauki i inspiracji dotyczącej badań

- przydatność do publikacji utworu.

Recenzent może sugerować wprowadzenie istotnych poprawek do publikacji lub proponować odrzucenie jej w całości.

Recenzentem publikacji naukowej może być jedynie osoba posiadająca tytuł doktora habilitowanego.

 

Procedura wydawnicza

 

Decyzja dotycząca publikacji tekstów naukowych w ramach Wydawnictwa „Kto jest Kim” opiera się o pozytywną opinię recenzentów. Wydawnictwo ze swej strony deklaruje, co jest zawarte w umowie z Autorem, zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych przy przygotowywaniu publikacji.

Proces przygotowania publikacji (książki) przebiega wg następującego schematu:

- Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o udzielnie nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie przekazanego do publikacji utworu. Przekazanie przez autora swojej pracy do publikacji oznacza jego deklarację, że tekst jest oryginalny i nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw osób trzecich.

- Tekst zostaje poddany sprawdzeniu w programie antyplagiatowym.

- Tekst podlega redakcji językowej i opracowaniu redakcyjnemu.

- Opracowanie graficzne i typograficzne książki (2 wersje).

- Podwójna, niezależna korekta.

- Nadanie znaku ISBN.

- Przygotowanie końcowego pliku do druku.

- Druk książki.

Autor jest zobowiązany do współpracy z redaktorem odpowiedzialnym za opracowanie redakcyjne publikacji i nanoszenia wszelkich niezbędnych poprawek oraz wprowadzania zmian. Autor dokonuje autoryzacji tekstu przed skierowaniem publikacji do druku.